BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

 

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI,

SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Căn cứ theo Quy định quản lý đề tài, sáng kiến cấp trường của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Phòng Đào tạo lập kế hoạch họp đội đồng xác định Danh mục đề tài, sáng kiến năm học 2014 – 2015 như sau:

 

Thời gian

Tên nhóm đề tài, sáng kiến

Thành phần

Ghi chú

Từ 8h00’ ¸11h30’ ngày 24/11/2014

Nhóm ngành kỹ thuật

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Định, Quốc Dũng, Triệu Lợi, Lê Hùng, Ngọc Thảo

Theo Quyết định thành lập đã gửi về các Khoa

Từ 13h30’¸17h00’  ngày 24/11/2014

Nhóm ngành Tự nhiên, Xã hội, Quản lý giáo dục

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Lan Hương, Thái Bình, Công, Lê Hùng, Ngư.

Theo Quyết định thành lập đã gửi về các Khoa

Địa điểm họp: Tại phòng họp tầng 2.


* Danh mục tên các đề tài, sáng kiến, giải pháp trong 2 nhóm ngành.

 

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

 NGƯỜI LẬP
Trưởng phòng Đào tạo, NCKH&HTQT
(đã ký)

Nguyễn Thị Việt Hương//tuýeninh2018