>> Download mẫu dự trù kế hoạch vật tư năm học 2014-2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
----------------------------------
Số : 402 /TB-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 24  tháng 12  năm 2014

THÔNG BÁO 

V/v: “Lập kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2014-2015”

         

          Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ môn trực thuộc nhà trường.

               +Để thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2014-2015.

              - Căn cứ vào thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy của phòng Đào tạo và nhu cầu sử dụng vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực tập, làm việc và sửa chữa thường xuyên của bộ phận mình trong học kỳ II năm học 2014-2015.

               - Ban giám hiệu nhà trường đề nghị Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ môn. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang bị, dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo của đơn vị mình.

              + Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch vật tư phải chính xác tuân thủ theo quy định về định mức tiêu hao vật tư thực tập theo quy định của nhà trường.    

               - Phòng quản trị vật tư có trách nhiệm tổng hợp dựa trên cơ sở định mức, thực tế lượng tiêu hao vật tư theo số lượng, đảm bảo phục vụ thực tập, làm việc tiếp kiệm nhất.

               - Để đảm bảo thời gian, tiến độ phục vụ nhu cầu vật tư, trang bị dụng cụ cho công tác của CBCNV và thực tập của học sinh, sinh viên. Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Ban, Tổ bộ môn khẩn trương lập kế hoạch gửi về Phòng Quản trị vật tư (Đ/c Phùng văn Việt nhận)  theo biểu mẫu dự trù kế hoạch vật tư học kỳ II /2014-2015 được đăng tải trên website nhà trường (1 bản in - yêu cầu đánh máy) có đủ chữ ký trước ngày 06/ 01 /2015  để phòng Quản trị vật tư tập hợp báo cáo BGH phê duyệt./.

Nơi nhận:
    - Các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban
    - Lưu văn thu
    - Lưu: Phòng Quản trị vật tư         

         

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Đà



//tuýeninh2018