BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------------------

Số: 31 /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2015

                         

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2015

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ kế hoạch của Nhà trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán năm 2015 và gặp mặt đầu xuân năm Ất mùi.

1. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 10/02/2015 đến ngày hết ngày 01/03/2015 (Tức 22/12/2014 đến 11/01/2015 âm lịch).

2. Gặp mặt đầu xuân Ất mùi năm 2015:

Thời gian: 09h00, ngày 28 tháng 02 năm 2015 (Tức 10/01/2015 âm lịch).

Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa.

3. Thời gian làm việc: Ngày 02 tháng 03 năm 2015 (Tức 12/01/2015 âm lịch)

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo kế hoạch của Nhà trường cho Cán bộ, viên chức đơn vị thực hiện thông báo trên.

Địa điểm tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức 2015:Hội trường nhà văn hóa.

Thời gian: 7h30’ ngày 09 tháng 02 năm 2015./.

Ghi chú:Các đơn vị chủ động trong việc niêm phong nhà xưởng, nhà làm việc; các đơn vị có liên quan làm việc các ngày sau ngày nghỉ tết báo cáo kế hoạch về phòng Tổ chức hành chính để theo dõi và quản lý./.

Nơi nhận:
     - Như kính gửi
;    
     - Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 Lê Việt Hùng

                                                              

                        

  

 

 

 

                                                     //tuýeninh2018