TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v quyết toán thuế năm 2014

 

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. Nhà trường đề nghị CBVC trong trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế 2014:

- Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên: Theo mẫu số 04-2/TNCN.

- Đối với cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì cá nhân đó phải có trách nhiệm tự khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 với cơ quan thuế.

2. Đăng ký mã số thuế TNCN:
          - Đối với cá nhân chưa có mã số thuế: Theo mẫu số 01/ĐK-TNCN, Chứng minh thư nhân dân ( bản photo)

3. Đăng ký giảm trừ gia cảnh:

- Theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, kèm theo hồ sơ chứng minh gồm:

a. Giấy khai sinh( dưới 18 tuổi) hoặc giấy khai sinh và thẻ sinh viên( trên 18 tuổi) bản photo chứng thực.

b. Bản sao sổ hộ khẩu và bản sao giấy chứng nhận ( vợ hoặc chồng) hết tuổi lao động và có thu nhập dưới 1.000.000đ/ tháng, có xác nhận của địa phương.

c. Đối với bố hoặc mẹ hết tuổi lao động và có thu nhập dưới 1.000.000đ/ tháng thì nộp giấy khai sinh và xác nhận của địa phương.

d. Khi những người phụ thuộc đã quá cố hoặc đã học xong thì cá nhân người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh giảm người phụ thuộc.

* Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 18/3/2015

* Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán

* Nếu quá thời hạn nêu trên các cá nhân không thực hiện nộp hồ sơ thì cá nhân đó tự chịu trách nhiệm với cơ quan thuế.

 

Ngày 11  tháng 3  năm 2015

TRƯỞNG PHÒNG

Triệu Văn Lợi

>> Download các mẫu kèm theo thông báo