TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
Phòng Quản trị vật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2015

       THÔNG BÁO

(Về việc lập danh sách khoán sử dụng  vật tư Văn phòng phẩm năm học 2013 – 2014)

 

- Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

 - Căn cứ vào  quy định về quản  lý Tài sản - vật tư - thiết bị của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị – Vật tư.

- Phòng Quản trị – Vật tư thông báo gửi đến các đơn vị Khoa và giáo viên có nhu cầu khoán sử dụng vật tư văn phòng phẩn phục vụ học tập, giảng dạy, công tác (theo mức khoán tại điều 9.2 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013).Tiến hành lập danh sách khoán (theo mẫu biểu ) sử dụng vật tư văn phòng phẩm năm học 2013 – 2014 gửi về phòng QTVT.

(Đề nghị các TrưởngKhoa, tổ môn đối chiếu giờ giảng của giáo viên tại phòng Đào tạo)

Thời gian: Từ ngày 23/3 đến hết ngày  27/3/2015.

Nơi gửi    
- Ban giám hiệu
Các, khoa, tổ môn.

T. PHÒNG QTVT

Phùng Văn Việt


>> Mẫu lập bảng khoán văn phòng phẩm                                                          

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN

Đơn vị:………………………………….………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN KHOÁN VĂN PHÒNG PHẨM

NĂM HỌC 2013-2014

-Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 Trường CĐCN Thái nguyên

-(Khoa)………………………………………………..……….  lập bảng kê khoán sử dụng văn phòng phẩm cho giáo viên  của Khoa  như sau;

 

TT

Họ và tên

Chức danh công việc đảm nhận

Giờ chuẩn

Đã giảng dạy

Còn thiếu

Mức khoán được thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

12

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

Giáo viên lý thuyết

200

50

150

18.500

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG            PHÒNG TCKT             PHÒNG ĐÀO TẠO          TRƯỞNG KHOA             NGƯỜI LẬP //tuýeninh2018