Download nội dung bản dự thảo Quy định về quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: duthaoquidinhdetaicaptruong2012.doc


 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Số:          /TB – CĐCN    Thái Nguyên, ngày  25  tháng 06 năm 2012

 

 THÔNG BÁO

Về việc tham gia góp ý kiến về Quy định về quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

            

 Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

     Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường.

     Nhà trường đã xây dựng “Dự thảo” Quy định về quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã gửi lên mạng. Đề nghị các đơn vị thông báo cán bộ, viên chức đọc nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo.

     Các ý kiến đóng góp bằng văn bản của từng đơn vị gửi về phòng Tổ chức hành chính.

Thời gian: Từ ngày 25/06/2012 – 06/07/2012.

Để Nhà trường ra Quyết định ban hành./.

 

Nơi nhận:

    - Ban Giám hiệu

    - Các đơn vị trực thuộc

    - Lưu VT, TCHC

T/L HIỆU TRƯỞNG
   TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 Lê Việt Hùng

(Đã ký)

 

 

                                                          

                                      

                                            //tuýeninh2018