Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 20/4

9h00

Đi Hà Nam

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h30

Đi Hà Nội

Đ/c Việt Hương

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

14h30

Dự giờ giảng mẫu

Giáo viên trong khoa KHCB

Đ/c Lan Hương

Giảng đường A

Thứ 3 – 21/4

8h‑00

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 – 22/04

8h00

Họp đoàn đi thi học sinh giỏi

 khối trường

Các đ/c  trong đoàn

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5 – 23/04

7h00

Đi Tuyên Quang

Đ/c Chiến, Huệ B,

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 6 – 24/04

14h30

Thảo luận  giờ giảng

Giáo viên trong khoa KHCB

Đ/c Lan Hương

Giảng đường A

Thứ 7 - 25/4

6h30

Tham dự hội thi học sinh giỏi

khối trường

Đoàn thi học sinh giỏi

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

(xe 15 chỗ)

CN – 26/4

 

 

 

 

 

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2015)//tuýeninh2018