BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Số:             /TB – CĐCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái Nguyên, ngày     tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ ngày lễ 10/3; 30/4 và 01/05/2015

                       Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ Quy định về việc nghỉ ngày lễ 10/3 (âm Lịch) ; 30/4 và 01/05/2015 của Bộ lao động & Thương binh xã hội năm 2015.

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường.

Nhà trường thông báo Kế hoạch nghỉ ngày lễ 10/3 (âm lịch); 30/4 và 01/05/2015 như sau:

- Nghỉ từ ngày 27/04/2015 đến 03/05/2015.

- Ngày làm việc bù vào ngày 25/04 và 26/04/2015 (Thứ 7, chủ nhật). Đối với GV, HSSV thực hiện kế hoạch thời khóa biểu thứ 2(27/4) vào thứ 7(25/4) và thứ 4(29/4) vào chủ nhật (26/4).

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện thông báo../.

Nơi nhận:                              

  - Ban giám hiệu (b/c);           

 - Như kính gửi ( thực hiện);

  - Lưu VT, TCHC.