THÀNH ĐOÀN TP THÁI NGUYÊN
ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
------------o0o-----------

 Số:  40 /TB- ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị tổ chức gặp mặt các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6

 

                        Kính gửi:       - Các Khoa, Phòng, Ban.

                                                - Các Công đoàn bộ phận.  

            Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 của BCH Đoàn TN trường CĐCN Thái Nguyên.

            Đoàn thanh niên trường CĐCN Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt các cháu thiếu niên nhi đồng, các cháu có thành tích cao trong học tập là con em cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2015.

            Đây là hoạt động mang tính ý nghĩa được Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức thường xuyên hàng năm nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6, với mục đích động viên khích lệ kịp thời các cháu thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong năm học.

            Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị và tổ chức buổi gặp mặt được diễn ra theo đúng yêu cầu. Đoàn thanh niên nhà trường đề nghị các đơn vị, các công đoàn bộ phận phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

+ Ra soát lại danh sách các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, giáo viên trong đơn vị có năm sinh kể từ năm 2000 đến nay. Lập danh sách bổ xung những trường hợp còn thiếu. (Danh sách các cháu được gửi xem chi tiết trên Webside nhà trường).

+ Tổ chức cho các đồng chí cán bộ, giáo viên trong đơn vị và công đoàn bộ phận đăng ký kết quả học tập, thành tích tham gia các kỳ thi của các cháu. Lập thành danh sách gửi về đoàn trường. Chú ý chỉ lấy thành tích cao nhất đối với mỗi cháu theo thứ tự: Giải toàn quốc, Giải tỉnh, Giải thành phố, Giải cấp trường. (Lưu ý nếu giữa giải Khuyến khích cấp tỉnh và Giải Nhất cấp thành phố thì chọn giải Nhất cấp thành phố)

+ Gửi danh sách về Đoàn trường trước ngày 27/05/2015.

 + Các giấy khen, giấy chứng nhận kết quả học tập của các cháu về Đoàn trường trước ngày 29/05/2015.

            Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp để Đoàn thanh niên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

  - BGH (B/c).

  - Khoa, Phòng (Ph/h).

  - CĐ Bộ phận (Ph/h).

  - Lưu VPĐ.

T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nguyễn Tiến Luật