THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ vào hợp đồng triển khai các đề tài NCKH&CN cấp trường, năm học 2014– 2015.

          1. Nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng triển khai đề tài nộp 07 bản báo cáo tổng kết, 07 bản báo cáo tóm tắt, 07 bản thông tin kết quả nghiên cứu như trong Điều 16 của Qui định quản lý đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 1/6/2015 đề Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các đề tài.

          2. Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu đề nghị các tổ chức, cá nhân được nghiệm thu đề tài nộp 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 02 bản thông tin kết quả nghiên cứu (đóng vào cuối của quyển báo cáo tổng kết), 01 đĩa CD (bản chính thức đã sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu) về  phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 15/6/2015 để lưu hồ sơ và làm Quyết định thưởng, công nhận kết quả nghiên cứu.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 04 Danh mục đề tài được duyệt triển khai thực hiện đúng Thông báo này. Các bản kết quả (nêu ở trên) gửi muộn sẽ không được làm Quyết định thưởng và công nhận.

 

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

1. Ngày 08/6/2015 (Thứ 2 - Sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h ¸8h45’

Đề tài:“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý sách và độc giả của thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên” 

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, ,Ngọc Thảo(PB1), Triệu Lợi, H.Anh (PB2), Giang

Tầng 4

Đ/c Vũ Minh, Nhung, Bích chuẩn bị

Từ 8h46’ ¸9h30’

Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường CĐCN Thái Nguyên”

 

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Phương, Định (PB1), Q.Dũng (PB2),  Giang

Tầng 4

Đ/c Lan Hương, Thuyên chuẩn bị

Từ 9h31’ ¸10h15’

Đề tài:“Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình máy tính hỗ trợ giảng dạy và học tập môn Thống kê toán học thuộc học phần Xác suất và Thống kê trong Trường CĐCN Thái Nguyên”

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Lan Hương, Vũ Minh (PB1), Ngọc Thảo (PB2), Giang

Tầng 4

Đ/c Nghĩa, Ngọc Minh chuẩn bị

Từ 10h16’ ¸11h05’

Đề tài:“Phương pháp dạy học Module hàn điện cơ bản theo hướng phát triển năng lực thực hiện cho học sinh”

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Q.Dũng (PB1), Quốc Thành (PB2), Triệu Lợi, Giang

Tầng 4

Đ/c Hưng, Bang chuẩn bị//tuýeninh2018