THÔNG BÁO

Về việc xét nâng bậc lương đợt I năm 2015

    Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Trung tâm.

   Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu Nhà trường về việc họp xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đợt I năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Phòng Tổ chức Hành chính đã tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xét nâng bậc lương đợt I năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Để Hội đồng lương Nhà trường có cơ sở để xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2015. Đề nghị các đơn vị thông báo đến các cá nhân thuộc diện được xét nâng bậc lương đợt I năm 2015 của đơn vị mình.

Hồ sơ bao gồm:

 Bản tự nhận xét cá nhân trong thời gian giữ bậc lương, có nhận xét của trưởng đơn vị. Biên bản họp xét của đơn vị đề nghị Hội đồng lương Nhà trường xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định.

Yêu cầu:

Thời gian: Nộp hồ sơ về Hội đồng lương Nhà trường trước ngày 05 tháng 6 năm 2015 (Đ/c: Hiền) để tổng hợp báo cáo gửi Hội đồng lương Nhà trường.

Các đơn vị triển khai tiến độ theo đúng thời gian quy định. Nếu đơn vị nào không hoàn thành, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.