TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Phòng Quản Trị Vật Tư                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

 

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

            Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian:Ngày 10 tháng 06 năm 2015; Từ  05  giờ 00 phút Đến 13 giờ 00 phút

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

   Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường

      Lưu Phòng Quản trị vật tư

 

    Ngày 10 tháng 06 năm 2015

            Phòng Quản Trị Vật Tư