Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-

Lái xe

Thứ 2 – 06/7

9h00

Họp hội đồng mua sắm thiết bị

 

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 – 07/7

8h00

Họp với phòng Tài chính kế toán

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 4 – 08/7

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 09/7

8h00

Họp Ban xây dựng HTQLCL

IS0 9001-2008 &Họp xét thi đua tháng 5+6/2015

Các đ/c trong Ban xây dựng IS0 + Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 – 10/7

7h30

Về Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

>>   Lịch công tác tuần (từ ngày 29/6 đến ngày 4/7/2015)  //tuýeninh2018