BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------------

Số: 167 /TB - CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------------------------------


Thái Nguyên, ngày 10  tháng  8  năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 8/2015

 

             Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

                  Căn cứ kết luận tại Hội nghị giao ban họp ngày 7/8/2015 

               Nhà trường thông báo kế hoạch cụng tác tháng 8/2015 như sau:

1 - Công tác đào tạo:

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

Đánh giá thực hiện

1

Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2015.

Trung tâm TH-NN-TS

Hội đồng tuyển sinh, các phòng, khoa, trung tâm

 11/2015

Phấn đấu tuyển sinh từ 500-600 HSSV

2

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo tại trường và các đơn liên kết

Phòng

Đào tạo

Các khoa

8/2015

 

3

Tăng cường công tác quản lý HSSV, đặc biệt tại các đơn vị liên kết đào tạo

Phòng Đào tạo

 

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

4

Tổng hợp giờ giảng năm học 2014 - 2015

Phòng đào tạo

Các khoa

8/2015

 

5

Nghiệm thu chương trình khung, chương  trình đào tạo đó thực hiện

Phòng đào tạo

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

6

Thống kê, rà soát các đề tài, sáng kiến từ 2012 - 2014

Phòng Đào tạo

Các đơn vị

liên quan

8/2015

 

7

Xây dựng chương trình quản lý ISO – 2008 phự hợp với nhà trường

Ban QLDA

Các đơn vị

liên quan

10/2015

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính:

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

Đánh giá thực hiện

1

Hoàn thiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và HSSV.

Phòng TCHC

Các đơn vị

 liên quan

9/2015

 

2

Tổng hợp thanh toán giờ giảng năm học 2014 - 2015

Phòng TCHC

Các đơn vị

 liên quan

8/2015

 

3

Sửa đổi quy chế giáo viên theo Thông tư 47/2014

Phòng TCHC

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

4

Hoàn thiện hợp đồng lao động công việc (hợp đồng theo NĐ 68)

Phòng TCHC

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

5

Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng năm 2015

Phòng TCHC

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

6

Rà soát nhân lực các đơn vị, bổ sung nhân lực  cho phòng TCKT

Phòng TCHC

Các đơn vị

liên quan

9/2015

 

7

Hoàn thiện báo cáo thi đua năm học 2014 – 2015 nộp Bộ Công Thương

Phòng TCHC

Các đơn vị

liên quan

13/8/2015

 

     3. Công tác xây dựng cơ bản- Tài chính - Quản trị - vật tư

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

Đánh giá thực hiện

1

 Chi trả chế độ chính sách cho HSSV theo quy định

Phòng TCKT

Phòng CT HSSV, các khoa 

8/2015

 

2

Thanh toán tiền vượt giờ và truy lĩnh nâng lương 6 tháng đầu năm 2015

Phòng TCKT

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

3

Hoàn thiện đề án công tác Tài chính 3 năm 2016 - 2018

Phòng TCKT

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

4

Triển khai hoàn thành dự án nước sạch

Ban QLDA

Các đơn vị liên quan

11/2015

 

5

Triển khai kế hoạch vật tư thiết bị thực  tập (Xử lý vật tư tồn kho)

Phòng QTVT

Các đơn vị liên quan

8/2015

 

     4. Công tác khác

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian hoàn thành

Đánh giá thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học 2014 – 2015

Phòng TCHC

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

2

Triển khai đề án nhận thầu nhà giáo dục thể chất

Khoa Kinh tế

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

3

Lấy ý kiến đóng góp cho các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm và lãnh đạo quy hoạch

Phòng TCHC

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

4

Lấy ý kiến đóng góp của HSSV đối với giáo viên

Phòng TTKT&KĐCL

Các đơn vị liên quan

9/2015

 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 8/2015./.

     Nơi nhận:
      - Các đ/c BGH;
      - Như kính gửi;
      - Lưu VT,  TCHC.

                                

T.L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

(đã ký)

Lê Việt Hùng//tuýeninh2018