BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------

Số:  186 /TB – CĐCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ chờ chế độ theo Nghị định 108/NĐ - CP

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ Nghị định 108/NĐ-CP về việc tinh giản biên chế đối với cán bộ, viên chức đơn vị sự nghiệp. 

Để xây dựng đề án tinh giản biên chế năm 2016. Nhà trường thông báo các đơn vị căn cứ tinh thần Nghị định 108/NĐ-CP cho cán bộ, viên chức của đơn vị mình, tiến hành rà soát các đối tượng được tinh giản biên chế và cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế về phòng TCHC.

Thời gian: Gửi danh sách trước ngày 10/9/2015 để nhà trường tổng hợp và xây dựng đề án tinh giản biên chế năm 2016.

Đề nghị các đơn vị thực hiện Thông báo trên./.

Nơi nhận:            

- Như kính gửi;  

  - Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Lê Việt Hùng//tuýeninh2018