THÔNG BÁO

Về việc nghiệm thu đề cương chương trình, giáo trình nội bộ

của Khoa Cơ khí

          Căn cứ Kế hoạch nghiệm thu đề cương chương trình, giáo trình nội bộ đợt 2 năm học 2015 – 2016 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

          Đề nghị các Chủ biên biên soạn đề cương chương trình, giáo trình nội bộ hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chuyên nghiệp và các đồng chí tham gia Hội đồng nghiệm thu thực hiện đúng kế hoạch.

          Các Chủ biên biên soạn gửi bản mềm đề cương chương trình, giáo trình nội bộ qua e-mail cho các thành viên Hội đồng nghiệm thu đọc trước ngày họp (trong kế hoạch) 7 ngày. Chủ biên nào không gửi bản mềm sẽ không được nghiệm thu././/tuýeninh2018