DANH SÁCH  

Giáo viên chủ nhiệm K44 + K45 năm học 2012 2013  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 295 /QĐ-CĐCN  ngày 19 tháng 6 năm 2012

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP - KHOÁ

GHI CHÚ

1     

Nguyễn Thị Hồng

Điện A  CĐ.K44

             

2     

Nguyễn Công Thành

Điện B  CĐ.K44

 

3     

Nguyễn Thị Quỳnh Lê

Điện C  CĐ.K44

 

4     

Đỗ Huy Vạn

Cơ khí A CĐ.K44

 

5     

Hà Quốc Hùng

Cơ khí B CĐ.K44

 

6     

Phan Xuân Linh

Cơ khí C CĐ.K44

 

7     

Trần Thanh Quang

Cơ khí D. CĐ.K44

 

8     

Nông Quốc Thành

Hàn. CĐ.K44

 

9     

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán A CĐ.K44

 

10 

Đỗ Thị Thu Hường

Kế toán B CĐ.K44

 

11   

Cao Trường Xuân

Quản trị DN CĐ.K44

 

12 

Vũ Đình Minh

Tin  CĐ. K44

 

13 

Tô Văn Thái

Điện. CĐN. K44

  

14 

Đàm Thanh Hưởng

Điện.TCN-CS. K44

 

15 

Nguyễn Quốc Minh

Hàn. TCN-CS. K44

 

16 

La Thanh Sơn

S/c ôtô. TCN-CS. K44

 

17 

Nguyễn Thị Trang

 Điện.TCN-CS. K44

Lớp 12 THPT BT, NH: 2012-2013

18 

Nguyễn T. Hồng Hạnh

Hàn+S/c ôtô TCN-CS. K44

Lớp 12 THPT BT, NH: 2012-2013

19 

Trần Thị Nam

Điện A  CĐ.K45   

 

20 

Hoàng Tuệ Minh

Điện B  CĐ.K45

 

21 

Lưu Hồng Quang

Điện C  CĐ.K45

 

22 

Lê Thị Huế

Cơ khí A CĐ.K45

 

23 

Cao Đông Phong

Cơ khí B CĐ.K45

 

24 

Trần Thanh Hưng

C.khí C + HànCĐ.K45

 

25 

Lê Thu Hà

Kế toán CĐ.K45

 

26 

Đào Mạnh Hùng

Quản trị DN CĐ.K45

 

27 

Nguyễn Ngọc Thảo

Tin CĐ. K45

 

28 

Phạm Thị Huyền

Điện. CĐLT. K45 (3,5N) 

 

29 

Hoàng Văn Chung

C.khí. CĐLT.K45  (3,5N) 

 

30 

Ngô Thanh Hòa

K.toán.CĐLT.K45 (3,5N) 

 

31 

Nguyễn Ngọc Thuần

Điện TCN.CS. K45

 

32 

Trần Đăng Thanh

Hàn TCN.CS. K45

 

33 

Ninh Văn Tiến

S/c Ô tô TCN.CS. K45

 

34 

Nguyễn Việt Hùng

Điện CĐLT.K45    (1,5N) 

(tháng 3/2013 ra trường)

35 

Đỗ Huy Vạn

C.khí CĐLT.K45   (1,5N)  

(tháng 3/2013 ra trường)

36 

Chu Thị Thùy Giang

T.học CĐLT.K45  (1,5N)    

(tháng 3/2013 ra trường)

37 

Nguyễn Thị Thu Thảo

K.toán CĐLT.K45 (1,5N)   

(tháng 3/2013 ra trường)

 

 Ghi chú:

-  Theo quy định, GVCN các lớp văn hóa 12 THPT bổ túc (Hệ TCN-CS. K44) số giờ quản lý lớp được tính bằng 30% tổng số giờ/năm. Các lớp hệ TCN-CS K45 năm học 2012 - 2013 do không học văn hóa nên không tính giờ quản lý lớp. 

- Sau khi xét kết quả rèn luyện HK II+NH 2011 -2012, GVCN cũ phải bàn giao tình hình học tập, rèn luyện của lớp cho GVCN mới trước khi vào năm học 2012-2013.//tuýeninh2018