BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

-----------------------------------
Số:          /TB – CĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Thái Nguyên, ngày     tháng 09 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Quy chế, nội quy đơn vị

 Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

         Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường và kết luận cuộc họp Ban giám hiệu ngày 30 tháng 08 năm 2012.

         Nhà trường thông báo như sau:

         Trong thời gian vừa qua sau khi nghỉ hè năm học 2011 –2012. Hiện tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trong Nhà trường chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc. Cụ thể như sau:

                  - Hiện tượng đi muộn, về sớm

                  - Năng hiệu xuất lao động chưa cao

                  - Chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức, đi xe vào khu làm việc.

         Đề nghị các đồng chí Trưởng các đơn vị nhắc nhở, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường. Nếu cá nhân nào vi phạm sẽ thực hiện kỷ luật theo quy định của Nhà trường./.

Nơi nhận:
    - Ban giám hiệu b/c
    - Như kính gửi 
    - Lưu VT, TCHC 
                                                                  

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lê Việt Hùng

(đã ký)

                                                    //tuýeninh2018