THÔNG BÁO

Căn cứ Quy định quản lý Đề tài, sáng kiến của Hiệu trưởng trường CĐCNTN, phòng Đào tạo - NCKH&HTQT đã tổng hợp các đề xuất đề tài, sáng kiến, giải pháp năm học 2015 – 2016 cho những đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng Xác định Danh mục xét duyệt (có trên Website của trường);

             1. Mã số trong bảng tổng hợp đã được ấn định. Mẫu Hợp đồng thực hiện đề tài, sáng kiến, giải pháp và Thuyết minh đính kèm đã có trên Website của trường, đề nghị các tổ chức, cá nhân tải về và điền đầy đủ thông tin, sau đó nộp 07 bản in về phòng Đào tạo cho đồng chí Giang vào ngày 16/11/2015.

             2. Đề nghị các Tổ chức, cá nhân thực hiện theo nội dung của Thông báo này và đặc biệt lưu tâm đến Quy trình thực hiện đề tài trong Quy định quản lý các đề tài, sáng kiến trên Website của nhà trường đã có chi tiết, cụ thể.

             3. Phòng Đào tạo sẽ không nhận các mẫu Thuyết minh, mẫu hợp đồng sai với Quy định quản lý các đề tài, sáng kiến cho dù đã có kết luận cho phép thực hiện đề tài trong Biên bản của Hội đồng  xác định Danh mục đề tài, sáng kiến.

          4. Các tổ chức cá nhân cử Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị phần nội dung báo cáo trước Hội đồng Tuyển chọn, nội dung báo cáo ngắn gọn, đủ ý bao gồm: Ý tưởng thực hiện, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung chính, sản phâm, hiệu quả sau khi thực hiện, căn cứ trên Thuyết minh đã có (lịch họp Hội đồng Tuyển chọn chính thức sẽ được đăng tải sau ngày 09/11/2015).//tuýeninh2018