KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giảng dạy lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố năm 2015.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTG ngày 16/11/2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tự kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giảng dạy lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố năm 2015;

Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Thông qua kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân trong các nhà trường;

          - Từ kết quả kiểm tra sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các tiết giảng môn lý luận chính trị nói riêng và công tác giáo dục chính trị của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đối với cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong;

          - Trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đề ra các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới.

II- NỘI DUNG:

- Công tác lãnh đạo của Đảng bộ và sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;

- Thông qua hoạt động chuyên môn của tổ môn Giáo dục chính trị về giáo án, tư liệu, phương pháp truyền đạt, đặc biệt là các giờ thảo luận của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ để định hướng chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

- Các Chi bộ định hướng, giúp đỡ để phát triển đảng, đặc biệt là công tác phối hợp, chỉ đạo Đoàn thanh niên phát triển đảng trong học sinh, sinh viên;

- Căn cứ trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hưởng ứng các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; bảo vệ môi trường, tổ chức hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, diễn đàn … từ đó giáo dục lòng yêu nước, yêu nghề, giáo dục lối sống lành mạnh, trong sáng nơi học đường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức triển khai:

- Đảng ủy và tập thể lãnh đạo khoa Khoa học cơ bản dự 01 tiết giảng vào: Tiết 3 sáng ngày 10/12/2015 (8h10’, Thứ 5), lớp Cơ khí Cao đẳng K49, phòng 301 nhà A của cô giáo Dương Thị Hồng Duyên, môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, là tiết dạy trong chương trình Giáo dục chính trị theo hình thức đào tạo tín chỉ.

- Phần nội dung trong phân phối chương trình và thời khóa biểu là: Chương 2. Phép Biện chứng duy vật; IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

2. Thành phần dự giờ: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phó khoa, Khoa học cơ bản và Tổ trưởng tổ Giáo dục chính trị.

3. Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc Đảng ủy, lãnh đạo khoa Khoa học cơ bản trong quá trình dự giờ, thăm lớp.

Đồng chí trưởng khoa, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai trực tiếp kế hoạch.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho  Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai dự giờ, thăm lớp đạt kết quả tốt nhất.

4. Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo nhà trường các giải pháp, báo cáo về kết quả thực hiện với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên./.

 

DANH SÁCH ĐOÀN TỰ KIỂM TRA

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giảng dạy lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố năm 2015.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Tô Văn Khôi

Bí thư Đảng ủy

 

2

Dương Đình Nông

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Nguyễn Văn Đà

Thường vụ Đảng ủy

 

4

Lê Việt Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

5

Nguyễn Thị Việt Hương

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

6

Nguyễn Tiến Luật

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

7

Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

8

Quách Thị Chiến

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

9

Nguyễn Xuân Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng bộ

 

10

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng khoa KHCB

 

11

Trơng Kim Thuyên

Phó Trưởng khoa KHCB

 

12

Lâm Thị Yên

Tổ trưởng tổ Giáo dục chính trị

 

 

Danh sách này ấn định 12 đồng chí././/tuýeninh2018