Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ2
30/05

9h00

Họp phòng công tác HSSV

Cán bộ, viên chức phòng

Đ.c Tuận

Phòng CTHSSV

Thứ 3
31/05

 

 

 

 

 

Thứ 4
01/06

 

 

 

 

 

Thứ 5
02/06

6h00

Đi Trung tâm GDTX Đại Từ

Đ/c Luật, Thảo khoa Điện

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

14h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

15h00

Họp giáo viên chủ nhiệm

Các đ/c giáo viên chủ nhiệm

Đ/c Tuận

Phòng 203

19h00

Dự ngày môi trường thế giới tại

ĐH Nông Lâm

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 6
03/06

8h00

Họp cán bộ chủ chốt

Trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn TN

Đ/c Khôi

Phòng 203