BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
Số:         /TB-CĐCN Thái Nguyên, ngày 02 tháng 1 năm 2013

 

THÔNG BÁO 

V/v: “Lập kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2012-2013”

          Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

     - Thực hiện kế hoạch giảng dạy và công tác của nhà trường năm học 2012-2013

     -  Căn cứ vào thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy và nhu cầu sử dụng vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực tập, làm việc và sửa chữa thường xuyên của bộ phận mình trong học kỳ II năm học 2012-2013.

     - Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ môn. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang bị, dụng cụ phục vụ cho công tác hàng  ngày của đơn vị mình và thực tập của học sinh. Phải đảm bảo chính xác, đúng nhu cầu, không lãng phí.

     - Đối với vật tư thực tập của học sinh khi lập kế hoạch phải tuân thủ theo quy định về định mức tiêu hao vật tư thực tập theo quy chế của nhà trường. Các Khoa có kế hoạch xây dựng mô hình bài tập thực tập đã được duyệt thì tiến hành lập dự trù vật tư để lắp đặt thay thế cho vật tư thực tập thường xuyên.

     - Để tránh lãng phí, trên tinh thần tiếp kiệm nếu vật tư nào có thể tái sử dụng vào việc học tập cho học sinh thì các Khoa phải tận dụng thực tập thay thế cho vật tư mới, cho đến khi không thể sử dụng thực tập được nữa thì mới giao nộp về kho.

     - Phòng quản trị vật tư có trách nhiệm tổng hợp dựa trên cơ sở định mức, thực tế lượng tiêu hao vật tư theo số lượng, đảm bảo phục vụ thực tập, làm việc tiếp kiệm nhất và hiệu quả cao nhất.

     - Để đảm bảo thời gian, tiến độ phục vụ nhu cầu vật tư, trang bị dụng cụ cho công tác của CBCNV và thực tập của học sinh, sinh viên. Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Ban, Tổ bộ môn khẩn trương lập kế hoạch gửi về Phòng Quản trị vật tư (Đ/c: Việt hoặc Đ/c:Long)  trước ngày 10 /01/2013 để phòng Quản trị vật tư tập hợp báo cáo BGH phê duyệt

Nơi nhận:
    - Các Phòng, Khoa, Trung tâm; 
    - Lưu: VT, Phòng Quản trị vật tư.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đà
(đã ký)

>> Download mẫu biểu:mau_khvt.doc//tuýeninh2018