TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: (Ngày 14  tháng 10năm 2016)  Từ  06giờ 00 phút Đến 10giờ 00 phút)

            Phòng Quản trị - Vật tư  thông báovà (cập nhật trên web site Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên) cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên.

                                                                                                                                                   Ngày 10 tháng 10 năm2016

 

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường                                                                                              Phòng Quản trị vật tư

              Lưu Phòng Quản trị vật tư

 

 

                                                                                                                                                                       Phùng Văn Việt//tuýeninh2018