KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện bổ sung, sửa đổi  bộ đề thi các môn học

Thực hiện Kế hoạch số 271/TB-CĐCN ngày 22/08/2016 về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học (2016- 2017);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc thực hiện bổ sung đề thi/đáp án cho các môn học. Nhà trường lập kế hoạch bổ sung, sửa đổi bộ đề thi/đáp án cho các môn học năm học (2016 - 2017), cụ thể như sau:

YÊU CẦU CHUNG

1. Phòng KT&ĐBCLGDthống nhất quản lý toàn bộ ngân hàng đề thi/đáp án của các chương trình đào tạo trong Nhà trường.

2. Các khoa hoàn thành 100%bổ sung, sửa đổi đề thi/đáp án các môn học, thời gian nộp về phòng TTKT&KĐCL chậm nhất trước ngày 30/12/2016.

3. Đề thi phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Nội dung câu hỏi thi nằm trong chương trình đào tạo của Trường CĐCN Thái nguyên, cần kết hợp kiểm tra những kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng của học sinh, sinh viên (HSSV) phù hợp với mục tiêu của môn học. Đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, chính xác về từ ngữ, các ký hiệu chuyên môn và không có lỗi chính tả. Không sai sót về nội dung kiến thức; không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học. Thời gian làm bài và hình thức thi phù hợp với từng học phần, phù hợp với năng lực chung của HSSV và yêu cầu của Nhà trường. Đề thi/đáp án được xây dựng theo mẫu quy định.

- Đề thi sau khi sử dụng thời gian 3 năm (tính từ ngày nộp đề),  yêu cầu bổ sung  sửa đổi bộ đề thi cho phù hợp chương trình đào tạo.

4. Đáp án phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trùng khớp với yêu cầu nội dung đề thi; chính xác về từ ngữ, các ký hiệu chuyên môn; không có các lỗi chính tả. Đảm bảo mức độ chi tiết về nội dung, thang điểm chấm để thuận lợi cho việc chấm thi của giảng viên, giáo viên và đánh giá chính xác kết quả làm bài thi của HSSV (xây dựng thang điểm nhỏ nhất 0,25 điểm).

Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, các khoa tổng hợp ý kiến gửi Phòng TTKT&KĐCL trình Ban Giám hiệu xem xét giải quyết./.

>> Mẫu đề thi & Đáp án

>> Mẫu túi đựng đề thi//tuýeninh2018