Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 28/11

8h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3  29/11

7h00’

Đi Hưng Yên

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h00

Họp phòng Tài chính

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng Đ/c Lợi

Thứ 4 30/11

8h00

Họp Hội đồng khoa học công nghệ tuyển chọn đề tài sáng kiến

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

13h30

nt

nt

Đ/c Nông

nt

Thứ 5 01/12

 

nt

nt

Đ/c Nông

nt

Thứ 6 02/12

9h00

 

 

 

 //tuýeninh2018