Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 16/01

9h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3  17/01

8h00

Đi công tác Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

5h00

Đi trường ĐH công nghiệp Hà Nội,
Lào Cai, Bắc Ninh

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 4  18/01

8h00

Họp trù bị Hội nghị CB, VC năm 2017

Trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h

Đi công tác Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

16h00

Dự Hội nghị tổng kết Phú Sơn 4

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 5  19/01

8h00

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017

Toàn thể cán bộ, viên chức,
họp đồng lao động

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

Thứ 6 20/01

 

 

 

 

 



//tuýeninh2018