THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHIỆM THU CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

        Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đề nghị các tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng triển khai sáng kiến, sáng chế, giải pháp nộp kết quả nghiên cứu (07 bản báo cáo tổng kết, 7 bản báo cáo tóm tắt, 7 bản thông tin kết quả nghiên cứu)  về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 10/03/2017 để Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các sáng kiến, sáng chế và giải pháp (kế hoạch nghiệm thu sẽ thông báo trên trang Web của trường).

          Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu đề nghị các tổ chức, cá nhân được nghiệm thu sáng kiến, giải pháp nộp 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 02 bản thông tin kết quả nghiên cứu, 01 đĩa CD (bản chính thức đã sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu) về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 31/3/2017 để lưu hồ sơ và làm Quyết định thưởng, công nhận kết quả nghiên cứu.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tham gia trong Danh mục sáng kiến, giải pháp được duyệt triển khai thực hiện đúng Thông báo này./.