QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

( Ban hành kèm theo Quyết định số ………..ngày…..tháng…..năm 2012)

(DỰ THẢO)

I – Chức năng:

1. Trung tâm Thông tin - Thư viện hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp  của Hiệu trưởng. Có chức năng phục vụ giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính  trị của Nhà trường.

2. Duy trì, quản lý, phát triển trang Web, tài liệu điện tử, mạng internet quản trị mạng nội bộ, vận hành các phần mềm máy tính ( nếu có), phục vụ học tập, công tác của trường.

3. Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật các phòng học máy tính và bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy tính trong toàn trường.

4. Công tác thư viện, công tác in, sao chụp tài liệu

5. Công tác dịch vụ có thu, theo chức năng nhiệm vụ được giao.

II – Nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của trung tâm.

2. Quản lý trang Web, thường xuyên kết hợp với các đơn vị trong trường nhằm hoàn thiện và phát triển trang Web. Được quyền khai thác, thu thập các thông tin về hoạt động của trường để viết bài, mọi thông tin đăng tải trên trang Web phải được sự phê duyệt của Hiệu trưởng. Được quyền từ trối đăng nhập các thông tin không phục vụ nhiệm vụ chung của trường.

3. Quản trị mạng nội bộ, quản lý các phần mềm phục vụ học tập, công tác của trường, quản lý mạng internet, tài liệu điện tử.

4. Quản lý cơ sở vật chất các phòng học máy tính, bảo dưỡng, bảo trì  thường xuyên và định kỳ thiết bị máy tính trong toàn trường, tổ chức điều phối phòng học máy tính phục vụ giảng dạy, học tập.

5. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của trung tâm ( thư viện thường và thư viện điện tử).

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, là đơn vị hạch toán phụ thuộc nhà trường, có trách nhiệm thực hiện công  tác tài chính kế toán theo quy định của Bộ tài chính và có nghĩa vụ trích nộp tài chính theo quy định của trường.

7. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện. Thực hiện báo cáo hoạt động theo định kỳ hàng quý, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

8. Trung tâm Thông tin – Thư viện của trường hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật công nghệ thông tin và theo quy định  của trường. Cán bộ, giáo viên của trung tâm thực hiện chức trách theo quy định của Luật công chức, viên chức và được hưởng chế độ giáo viên kiêm nhiệm ( nếu có tham gia giảng dạy).

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

* Giám đốc trung tâm:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng nhân viên trong đơn vị.

* Phó giám đốc trung tâm:

- Là người giúp việc cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ được phân công và thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của Trung tâm khi Giám đốc ủy quyền././/tuýeninh2018