KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG, CÁC TỔ BIÊN SOẠN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Kế hoạch họp Hội đồng (Căn cứ Quyết định số 55 ngày 10/3/2017 của Hiệu trưởng trường CĐCN Thái Nguyên):

TT

Thời gian

Nội dung, yêu cầu

Thành phần tham dự

1

8h ngày 25/4/2017

- Họp Hội đồng xây dựng CTĐT

- Các đồng chí trong Hội đồng nghiên cứu kỹ Thông tư 03, 04/2017/TT-BLĐTBXH, Công văn số 134/TCDN-PCTT và Công văn 106/TCDN-PCTT (Đã photo và gửi e-mail cho các đồng chí)

Các đồng chí trong Hội đồng: Đ/c Khôi (Chủ tịch), Đ/c Nông, Việt Hương, Định, Q.Dũng, Lan Hương, Ngư, Chiến, Luật, Thái Bình, Bang.

 

 

II. Kế hoạch họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo (Theo Phụ lục 1 của Thông tư 03 và Công văn 106)

TT

Thời gian

Nội dung, yêu cầu

Thành phần tham dự

1

Sáng: 8h-10h30 ngày 04/5/2017

 

Chiều: 14h-16h30 ngày 04/5/2017

- Họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo nhóm ngành Cơ khí trình độ trung cấp và cao đẳng

- Các đồng chí trong Tổ biên soạn nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn 106/TCDN-PCTT.

- Phòng Đào tạo giúp Tổ biên soạn chuẩn bị trình chiếu dự thảo các chương trình đào tạo.

- Quyết định hình thức đào tạo cho từng chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định.

 

2

Sáng: 8h-10h30 ngày 05/5/2017

 

Chiều: 14h-16h30 ngày 05/5/2017

- Họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo nhóm ngành Điện trình độ trung cấp và cao đẳng

- Các đồng chí trong Tổ biên soạn nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn 106/TCDN-PCTT.

- Phòng Đào tạo giúp Tổ biên soạn chuẩn bị trình chiếu dự thảo các chương trình đào tạo.

- Quyết định hình thức đào tạo cho từng chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định.

 

3

Sáng: 8h-10h30 ngày 09/5/2017

 

 

- Họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo nhóm ngành May trình độ trung cấp

- Các đồng chí trong Tổ biên soạn nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn 106/TCDN-PCTT.

- Phòng Đào tạo giúp Tổ biên soạn chuẩn bị trình chiếu dự thảo các chương trình đào tạo.

- Quyết định hình thức đào tạo cho từng chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định.

 

4

Chiều: 14h-16h30 ngày 09/5/2017

 

 

- Họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo ngành Tin trình độ trung cấp, cao đẳng

- Các đồng chí trong Tổ biên soạn nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn 106/TCDN-PCTT.

- Phòng Đào tạo giúp Tổ biên soạn chuẩn bị trình chiếu dự thảo các chương trình đào tạo.

- Quyết định hình thức đào tạo cho từng chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định.

 

5

Sáng: 8h-10h30 ngày 10/5/2017

 

 

- Họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo nhóm ngành Kế toán và quản trị kinh doanh trình độ trung cấp và cao đẳng

- Các đồng chí trong Tổ biên soạn nghiên cứu kỹ Phụ lục 1 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn 106/TCDN-PCTT.

- Phòng Đào tạo giúp Tổ biên soạn chuẩn bị trình chiếu dự thảo các chương trình đào tạo.

- Quyết định hình thức đào tạo cho từng chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

6

Ngày 12/5/2017

- Họp Hội đồng xây dựng CTĐT.

- Các đồng chí trong Hội đồng thống nhất kết luận nội dung các chương trình đào tạo.

Các đồng chí trong Hội đồng: Đ/c Khôi (Chủ tịch), Đ/c Nông, Việt Hương, Định, Q.Dũng, Lan Hương, Ngư, Chiến, Luật, Thái Bình, Bang.

7

Ngày 13 đến 15/5/2017

Phòng Đào tạo chỉnh sửa lại chương tỉnh đào tạo, in ký, đóng dấu để chuẩn bị cho bước tiếp theo là biên soạn chương trình môn học, mô đun.

Phòng Đào tạo trình ký

Hiệu trưởng duyệt.

 

 

III. Kế hoạch biên soạn và họp Tổ biên soạn chương trình đào tạo (Theo Phụ lục 2, 3 của Thông tư 03 và Công văn 106)

TT

Thời gian

Nội dung, yêu cầu

Thành phần tham dự

1

Từ 16/5 đến 23/5

- Các Tổ biên soạn chương trình môn học, mô đun tiến hành biên soạn theo Phụ lục 2, 3 và theo đúng chương trình đào tạo Hiệu trưởng đã duyệt.

Các đồng chí trong các Tổ biên soạn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

2

Sáng: 8h-10h30 ngày 24/5/2017 và

Chiều: 14h-16h30 ngày 24/5/2017

Họp các Tổ biên soạn chương trình môn học, môđun nhóm ngành Cơ khí, Điện, Kế toán và Tin trình độ trung cấp và cao đẳng.

Các đồng chí trong Tổ biên soạn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

3

Sáng ngày 26/5/2017

- Gửi biên bản họp Tổ biên soạn về phòng Đào tạo cho đồng chí Chu Văn Nhã.

- Gửi e-mail toàn bộ các chương trình môn học, môđun đã chỉnh sửa lại theo biên bản họp ở trên về phòng Đào tạo cho đồng chí Nhã theo địa chỉ: chuvannha86@gmail.com

Tổ trưởng các Tổ biên soạn

Đồng chí Chu Văn Nhã.

IV. Kế hoạch in quyển, trình ký và lập hồ sơ xin chuyển đổi để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

 

TT

Thời gian

Nội dung, yêu cầu

Thành phần tham dự

1

Từ 29/5 đến 06/6/2017

Phòng Đào tạo tổng hợp các chương trình đào tạo, photo thành 15 quyển gửi các thành viên, các đồng chí phản biện của Hội đồng thẩm định để nghiên cứu, góp ý.

- Phòng Đào tạo

- Hội đồng thẩm định theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

2

Từ 07/6 đến 14/6/2017

Tổ chức Hội thảo và thẩm định chương trình đào tạo.

- Phòng Đào tạo giúp Hội đồng thẩm định chuẩn bị trình chiếu nội dung các chương trình đào tạo.

- Phòng Đào tạo

- Hội đồng thẩm định theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

3

Từ 15/6 đến 20/6/2017

- Phòng Đào tạo và các Tổ biên soạn chỉnh sửa lại theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Lập hồ sơ trình Tổng cục dạy nghề theo đúng các bước hướng dẫn tại Công văn số 134/TCDN-PCTT ngày 20/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề.

Phòng Đào tạo và các Tổ biên soạn.

4

Dự kiến trình Tổng cục dạy nghề vào ngày 21 đến 28/6/2017

Hồ sơ đã đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Công văn 134/TCDN-PCTT

- Phòng Đào tạo trình ký;

- Hiệu trưởng phê duyệt hồ sơ

 

 

5

Từ 29/6 đến 10/7

Tiếp tục chỉnh sửa theo yêu cầu của Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục dạy nghề.

Phòng Đào tạo, các Tổ biên soạn

6

Từ 11/7 đến 15/7

Hoàn thiện hồ sơ trình Tổng cục dạy nghề phê duyệt lần cuối.

- Phòng Đào tạo trình ký;

- Hiệu trưởng phê duyệt hồ sơ

7

Từ 16/7/2017

Chương trình đào tạo chuyển đổi theo Luật giáo dục nghề nghiệp được đưa vào sử dụng từ học kỳ I, năm học 2017 – 2018 với tất cả các ngành, nghề trình độ trung cấp và cao đẳng của nhà trường

Hiệu trưởng ký duyệt và lưu hành nội bộ theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Dowload nội dung kế hoạch