Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  29/05

8h00

Mở thầu mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, BGH, Chủ tịch công đoàn , Bí thư đoàn TN, Bí thư các chi bộ, trưởng,
phó các đơn vị,

Đ/c Khôi

Phòng 203

10h00

Mở thầu mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

11h00

Làm việc với trường
CĐ Công Thương TN

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3  30/05

13h30

Đi Bắc Sơn, Võ Nhai

Đ/c Nga

Đ/c Bang

Đ/c Hưng

14h00

Mở thầu mua sắm thiết bị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4  31/05

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Đỉnh

Đ/c Hùng

Đ/c Lợi

8h00

Đi Bắc Ninh

Đ/c Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

9h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5  01/06

 

 

 

 

 

Thứ 6 02/06

 

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 //tuýeninh2018