Văn bản đính kèm: DựthảoQC_HDTCDCNTN.doc

Loại văn bản:  Dự thảo Quy chế và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường trường CĐCN Thái Nguyên

Các đồng chí giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn trường xem và bổ sung thêm ý kiến (nếu có)

 

 (Dự thảo)

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1.Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên ( sau đây gọi tắt là Hội đồng trường), bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường; cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập Hội đồng trường, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường; Nguyên tắc, chế độ hoạt động của Hội đồng trường và mối quan hệ công tác, tổ chức thực hiện Quy chế này.

          2.Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng trường, các tổ chức cá nhân và các đối tượng liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp và khoản 2 điều 10 Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng:

1.Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

3. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;

4. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

6.Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

7.Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

8.Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

9. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10.Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan Chủ quản trường.

11.Hội đồng trường được sử dụng con dấu, bộ máy tổ chức của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường;

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, CÁC THÀNH VIÊN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG; BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và thành phần của Hội đồng trường

1. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng trường có các thành viên đương nhiên, thành viên được bầu chọn và thành viên đại diện cho Bộ Công Thương; số lượng thành viên Hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 11 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 thư ký và các thành viên.

2.Thành viên Hội đồng trường gồm:

 a) Thành viên đương nhiên: Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường;

b) Thành viên đại diện nhà giáo và một số đơn vị trực thuộc Trường;

c) Thành viên đại điện Bộ Công Thương hoặc đại diện cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

Trường hợp đại diện cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ liên quan tham gia Hội đồng trường phải đáp ứng yêu cầu:

-Đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhà trường;

- Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với các thành viên khác trong hội đồng

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội đồng trường bầu trong số các thành viên Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường đồng ý.

2. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường: Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường như tiêu chuẩn của Hiệu trường được quy định tại khoản 2 điều 14 Luật  giáo dục Nghề nghiệp và  Quyết định 5086/QĐ-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

b) Có có bằng thạc sỹ trở lên; có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Triệu tập và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại của Luật Giáo dục Nghề nghiệp, Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH được quy định cụ thể tại điều 2 của Quy chế này.

Điều 5. Thư ký Hội đồng trường

1. Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng trường: Thư ký Hội đồng trường trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch hội đồng trường các hoạt động của trường;

b) Chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và

làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường;

c) Xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

d) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Hội đồng trường giao

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng trường

1. Các thành viên Hội đồng trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

2. Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận, quyết nghị các vấn đề được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

3.Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của Trường.

Điều 7. Thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

1.Bước1 : Xác định số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường

Hiệu trưởng tổ chức và chủ trì cuộc họp gồm có Bí thư Đảng ủy, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện nhà giáo và một số đơn vị trực thuộc Trường để xác định số lượng, cơ cấu và thành viên Hội đồng trường;

b) Đề nghị Bộ Công Thương hoặc Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia Hội đồng trường.

2.Bước 2: Bầu thành viên Hội đồng Trường

 a) Thành viên Hội đồng gồm thành phần đương nhiên, thành viên được Bộ Công Thương giới thiệu tham gia Hội đồng trường thì không phải bầu;

b)Thành viên đại diện nhà giáo và một số đơn vị trực thuộc của Trường thì phải tổ chức bầu;

c) Thành phần tham gia bầu gồm: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng, phó đơn vị thuộc trường, Bí thư chi bộ;

d) Nguyên tắc bầu:

- Danh sách nhà giáo và một số đơn vị thuộc trường tham gia Hội đồng trường phải có số dư tối thiểu 20% so với số lượng thành viên dự kiến tham gia Hội đồng trường đại diện cho nhà giáo và một số  đơn vị thuộc Trường;

- Bầu theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín. Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo dự kiến;

-Trường hợp cuối danh sách có từ 2 người trở lên bằng phiếu nhau vượt quá số lượng cần bầu thì bầu lại trong số những người có số phiếu bằng nhau để để lấy đủ số lượng thành viên Hội đồng trường theo quy định;

- Trường hợp số lượng thành viên bầu không đủ so với số dự kiến thì tổ chức bầu lại trong danh số các thành viên dưới 50% để lấy đủ số lượng thành viên Hội đồng trường theo quy định.

3. Bước 3:Bầu Chủ tịch Hội đồng trường

 Chủ tịch Hội đồng trường được bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường đồng ý.

4. Bước 4: Bầu thư ký Hội đồng trường

Thư ký Hội đồng trường do Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu trong số các thành viên và được Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường biểu quyết đồng ý.

5. Bước 5: Thủ tục đề nghị công nhận danh sách thành viên và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Trên cơ sở Quyết nghị tại cuộc họp xác định số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường, cuộc họp bầu các thành viên, bầu Chủ tịch, thư ký Hội đồng trường. Hiệu trưởng lập hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương quyết định thành lập Hội đồng trường.

Hồ sơ gồm:

-Văn bản của trường đề nghị thành lập Hội đồng trường;

-Văn bản cử đại diện tham gia Hội đồng trường;

- Danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của Chủ tịch và các thành viên khác  Hội đồng trường;

-Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường.

Điều 8. Thủ tục thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm tổ chức thực hiện các bước quy định tại Điều 7 Quy chế này để đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp.

Điều 9. Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên

1. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường

a) Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm; vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương quyết định.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường là 01 bộ, bao gồm: Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm và các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan.

2. Cách chức Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường

a) Chủ tịch và thành viên Hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức; vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương quyết định.

Hồ sơ đề nghị cách chức Chủ tịch và thành viên hội đồng trường là 01 bộ, bao gồm: Văn bản nêu rõ lý do cách chức và các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan.

.....

Xem chi tiết: Dự thảo Quy chế và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường trường CĐCN Thái Nguyên//tuýeninh2018