Thông báo của phòng Đào tạo – NCKH - HTQT

Ngày 21/02/2013, Bộ Công Thương có Công văn số 1450/BCT-KHCN thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014.

Theo đó, Bộ Công Thương thông báo hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014 như sau: Đánh giá tình hình thực hiện KH&CN năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014.

Trường CĐCN Thái Nguyên sẽ phải gửi đề xuất kế hoạch KH&CN năm 2014 về Bộ Công Thương bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn thư Bộ theo tiến độ như sau:

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: nộp về Bộ trước ngày 20/3/2013.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: nộp về Bộ trước ngày 25/4/2013.

Vậy, đề nghị các tổ chức, cá nhân (phòng, khoa, Trung tâm, BGH) tham khảo và đề xuất các đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014 theo hướng dẫn trong Công văn trên (đính kèm). Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi phiếu đề xuất về phòng Đào tạo, đề nghị các các nhân, tổ chức gửi file kèm đề xuất về địa chỉ Email: giangct27.05@gmail.com

Thời gian gửi chậm nhất:

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 15/3/2013.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 10/4/2013.//tuýeninh2018