KẾ HOẠCH
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Kính gửi:  - Ban giám hiệu

   - Công đoàn trường, các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017. Để đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời những mặt mạnh, mặt yếu còn tồn tại và triển khai một số công tác của Nhà trường đến hết năm 2017.

Sau khi thống nhất với Công đoàn trường kế hoạch tổng kết năm học 2016 – 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức như sau:

I.     Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị:

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 18/08 ÷25/08/2017

Viết báo cáo tổng kết năm học

Đ/c Nông và các phòng, khoa, TT (các phòng, khoa, TT gửi báo cáo về phòng TCHC trước ngày 25/08)

Viết báo cáo Ban thanh tra nhân dân

Đ/c Kiên

Viết báo cáo tổng kết và triển khai công tác thi đua

Đ/c Chiến

2

Từ 31/08÷04/09/2017

Thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo và phương hướng.

Các đơn vị gửi biên bản về phòng TCHC trước ngày 05/09/2017

3

Ngày 08/09/2017

Hội nghị tổng kết năm học và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Toàn thể CBVC

II. Chương trình Hội nghị

-Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 08/09/2017 (Thứ 6)

- Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa

 +Khánh tiết: Phòng Tổ chức hành chính

 +Kinh phí: Phòng Tài chính kế toán

* Nội dung Hội nghị

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 7h 30÷7h 45

Khai mạc Hội nghị, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Đ/c Đỉnh

2

7h 45÷8h 30

Báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017

Đ/c Nông

3

8h 30÷9h

Tổng kết công tác thi đua năm học 2016– 2017và triển khai công tác thi đua năm học 2017 – 2018

Đ/c Chiến

4

9h ÷9h 15

Nghỉ giải lao

 

5

9h 15÷9h 30

Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân

Đ/c Kiên

6

9h 30÷10h 15

Khen thưởng

Đ/c Đỉnh, Chiến

7

10h 15÷11h

Tổng kết Hội nghị

Đ/c Nông

8

11h 00

Liên hoan tổng kết

Toàn thể CBVC