Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  11/09

8h00

Họp trù bị công đoàn bộ phận nghiệp vụ II

Cán bộ, đoàn viên công đoàn

 nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

Phòng 203

Thứ 3 12/09

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận

nghiệp vụ II

Cán bộ, đoàn viên công đoàn

 nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

Hội trường tầng 4

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận Đào tạo

Cán bộ, đoàn viên
công đoàn Đào tạo

Đ/c Hương

Hội trường nhà văn hóa

Thứ 4  13/09

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5  14/09

 

 

 

 

 

Thứ 6 15/09