THÔNG BÁO
Về việc đổi giờ làm việc mùa đông

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ Quy định về giờ làm việc mùa hè và mùa đông.

Căn cứ tình hình thực tế. Nhà trường thông báo về việc đổi giờ làm việc như sau:

Giờ làm việc mùa đông

                 - Sáng từ 7h30’ – 11h30’

                 - Chiều từ 13h00 – 17h00

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017

Riêng khối đào tạo vẫn thực hiện như thời khóa biểu.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc đổi giờ làm việc như trên././/tuýeninh2018