THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC  VÀ TUYỂN CHỌN
ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

         Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Kết luận tại Biên bản cuộc họp Hội đồng xác định Danh mục và Tuyển chọn đề tài, sáng kiến năm học 2017 – 2018 vào ngày 9,10/11/2017.

          Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng cho triển khai (Theo Bảng tổng hợp danh mục đính kèm thông báo này).

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các tổ chức, cá nhân được xét duyệt (13 đề xuất) chú ý chỉnh sửa nội dung mà Hội đồng yêu cầu. In đề xuất và thuyết minh nộp về phòng Đào tạo vào sáng ngày 30/11/2017 cho đồng chí Giang để kịp tổng hợp hồ sơ tiếp tục thực hiện triển khai các đề tài, sáng kiến, giải pháp.

          Phòng Đào tạo sẽ không nhận các mẫu Đề xuất, Thuyết minh sai với Quy định quản lý các đề tài, sáng kiến cho dù đã có kết luận cho phép thực hiện trong Biên bản của Hội đồng.

          Các đề tài, sáng kiến đã được Hội đồng Tuyển chọn xét duyệt đồng ý cho triển khai sẽ phải làm 04 bản Hợp đồng theo mẫu có trên Website của trường.

          Đề nghị các khoa chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có tên trong 13 Danh mục được xét duyệt thực hiện đúng Thông báo này. Các Phiếu đề xuất và bản Thuyết minh và hợp đồng gửi muộn sẽ không được tiếp tục thực hiện./.

   Danh sách tổng hợp các đề tài, sáng kiến được triển khai

   Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học 2017 - 2018//tuýeninh2018