THÔNG BÁO
V/v  Kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm  2017
Kính gửi: Các phòng , khoa, trung tâm

          - Căn cứ vào Quyết định số: 200/QĐ – CĐCN ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;
          - Căn cứ quy định hiện hành về công tác quản lý  tài sản, vật tư, thiết bị  của Trường Cao đẳng Công nghiệp  Thái Nguyên;
          - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị - Vật tư;
          - Nhà trường thông báo đến các đơn vị Phòng,  Khoa trong nhà trường phối hợp với phòng Quản trị Vật tư kiểm kê định kỳ cuối năm toàn bộ vật tư - trang thiết bị mà các bộ phận đang quản  lý, khai thác, sử dụng;
          - Các đơn vị, cá nhân có vật tư đã qua thực tập, thiết bị hỏng,  không còn giá trị sử dụng được đề nghị hoàn tất thủ tục và nhập tại kho vật tư (Gặp Đ/c Thủy ĐT:0985656616)trước ngày 06/12/2017;  
          -Thời gian thực hiện kiểm kê : Từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 18/12/2017. (Giáo viên các Khoa liên hệ trực tiếp với phòng QTVT để xếp lịch kiểm kê cho phù hợp với lịch giảng của Phòng Đào tạo).
         
- Thời gian họp Tổ kiểm kê (Các Đ/c có tên trong danh sách kiểm kê) lúc 8h00 ngày 07/12/2017 tại phòng họp họp 203;
          - Công tác nhập số liệu, ký sổ hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2017
        - Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ phận thông báo đến Cán bộ, giáo viên  đang quản lý sử dụng vật tư - trang thiết bị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để công tác kiểm kê được đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ./.

                                                                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi gửi:   - Như kính gửi
                  - Lưu VT, TCHC
                  - Lưu QTVT                                                                        

                                                                                                                                                                   Nguyễn Văn Đà

Danh sách cán bộ kiểm kê