Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
04/12

 

 

 

 

 

Thứ 3
05/12

8h00

Họp Đảng ủy ( Kiểm điểm tập thể BTV, BCH, BGH và kiểm điểm CBCC, kiểm điểm đảng viên do Thành ủy quản lý)

Báo cáo công tác nhân sự Đại hội công đoàn trường

Ban chấp hành Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

12h00

Đi Hà Nội

Đ/c Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 4
06/12

8h00

Họp Hội đồng đánh giá, phân loại
công chức, viên chức

Bí thư Đảng ủy, BGH,Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c Nông

Phòng 203

14h00

Họp triển khai kiểm kê cuối năm

Các đ/c trong tổ kiểm kê

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5
07/12

8h00

Họp Đảng ủy mở rộng (Lấy ý kiến đóng góp kiểm điểm của tập thể và cá nhân, lãnh đạo)

Đảng ủy, BGH, Chi ủy, trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, đoàn thể

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6
08/12

 

 

 

 

 

Thứ 7
09/12

7h30

Đi Hải Dương

 

Đ/c Đà

Đ/c Lợi