THÔNG BÁO
“Về việc lập danh sách khoán,  sử dụng  vật tư Văn phòng phẩm năm 2017”

- Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017;

- Căn cứ vào  quy định về quản  lý Tài sản - Vật tư - Thiết bị của trường  Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị – Vật tư;

- Phòng Quản trị – Vật tư thông báo gửi đến các đơn vị. Phòng,  Khoa, Ban và  giáo viên, lập danh sách khoán sử dụng vật tư văn phòng phẩn phục vụ học tập, giảng dạy, công tác (theo mức khoán tại phụ lục số 06- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017).  Gửi về phòng Quản trị Vật tư để tổng hợp (Gửi 01 bản vào địa chỉ (vietqtvt@gmail.com) và 01 bản có xác  nhận của trưởng đơn vị để làm chứng từ .(Trưởng Khoa  đối chiếu giờ giảng của giáo viên và ký xác nhận tại  phòng Đào tạo )
            Thời gian: Từ ngày 05/12/2017  đến hết ngày  11/12/2017.

 

                                                                                                                      PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

 

                                                                                                                                 Phùng Văn Việt

Download mẫu bảng kê thanh toán tiền khoán văn phòng phẩm năm 2017//tuýeninh2018