Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 11/12

14h00

Họp đánh giá phân loại đảng viên

Chi bộ Đào tạo

Đ/c Chiến

Phòng 203

Thứ 3  12/12

6h00

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Họp khối trường

Đ/c Tuệ

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

8h00

Họp chi bộ khoa Cơ khí

Chi bộ khoa Cơ khí

Đ/c Dũng

Hội trường
tầng 4

14h00

Họp đánh giá phân loại đảng viên

Chi bộ nghiệp vụ I

Đ/c Bang

Phòng 203

Thứ 4 13/12

10h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

14h00

Họp Hội đồng đánh giá kiểm định chất lượng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5  14/12

8h00

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 6 15/12

 

 

 

 

 //tuýeninh2018