Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  05/02

5h00

Đi công tác Lao Cai

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại khoa Cơ khí

Cán bộ, viên chức
khoa Cơ khí

Đ/c Đỉnh

Phòng họp

 tầng 4

9h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ phòng TCHC

Cán bộ, viên chức
 phòng TCHC

Đ/c Đỉnh

Phòng 203

Thứ 3  06/02

8h00

Họp xét thi đua tháng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 07/02

7h30

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Nông

Hội trường nhà văn hóa

Thứ 5  08/02

 

 

 

 

 

Thứ 6 09/02

 

 

 

 

 //tuýeninh2018