Th
ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  12/3

15h00

Họp xét thi đua tháng 2/2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

16h00

Gặp mặt chia tay đ/c Lê Việt Hùng
về nghỉ chế độ hưu trí

Cán bộ viên chức phòng TCHC

Đ/c Đỉnh

P. 203

Thứ 3 13/3

 

 

 

 

 

Thứ 4  14/3

 

 

 

 

 

Thứ 5  15/3

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 6  16/3

15h00

Dự lễ chia tay đ/c Vũ Xuân Vượng

Đ/c Khôi, Nông, Đà, Lợi, Đỉnh, V.Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi, Hưng