Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 09/04

7h00

Khai giảng tại Bắc Cạn

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3 10/04

8h00

Dự thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên tại Trường TCN Nam Thái Nguyên

Các đ/c giáo viên và HSSV theo QĐ

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h00

Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Hương, Thắng

Đ/c Chiến

Đ/c Lợi

Thứ 4 11/04

6h30

Dự thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên

Các đ/c giáo viên và HSSV

Đ/c Nông

Đ/c Lợi, Hưng

Thứ 5  12/04

7h00

Đi Bộ Công Thương

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 6
13/04

7h30

Đi làm việc tại trường THPT

 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

 

 

THÔNG BÁO
Về việc đổi giờ làm việc mùa hè

             Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ Quy định về giờ làm việc mùa hè.

Căn cứ tình hình thực tế. Nhà trường thông báo về việc đổi giờ làm việc như sau:

Giờ làm việc mùa hè

- Sáng từ 7h00’ – 11h30’

- Chiều từ 13h30 – 17h00

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018

Riêng khối đào tạo vẫn thực hiện như thời khóa biểu.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc đổi giờ làm việc như trên././/tuýeninh2018