KÍNH GỬI CÁC PHÒNG KHOA, BAN

Hiện nay đã đến hạn gia hạn hạn mức thấu chi (19/04/2013)

Phòng tài chính kế toán gửi danh sách các CB, GV, CNV trong toàn trường với mức vay thấu chi ( có danh sách kèm theo), mẫu gia hạn hạn mức thấu chi.

Đề nghị tất cả các CB, GV, CNV  điền đầy đủ thông tin vào mẫu gia hạn và gửi về phòng tài chính hạn cuối  ngày 17/04/2013. (Nộp Đ/c Hương)

Nếu sau ngày (17/04/2013 ) phòng tài chính không  chịu trách nhiệm khi các đ/c không rút được tiền tại TK của mình nếu đã dùng đến thấu chi.

Lãi suất áp dụng hiện tại là: 14.5%/năm.

                                                                                                 Ngày 11 tháng 04 năm 2013

                                                                                                             Phòng TCKT

                                                                                                            Triệu Văn Lợi

>> Download biên bản bổ sung, sửa đổi hợp đồng cấp hạn mức thấu chi (2 bản)

>> Download mẫu giấy đề nghị gia hạn kiêm nâng hạn mức thấu chi (1 bản)

>> Download mẫu giấy đề nghị gia hạn hạn mức thấu chi (1 bản)

>> Xem danh sách đề nghị hạn mức thấu chi trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên