THÔNG BÁO
V/v sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

       Kính gửi:  - Các Phòng, Khoa, Trung tâm;

                          - Các đồng chí GVCN và lớp HSSV.

     Căn cứ Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017-2018;

     Căn cứ Kế hoạch của Ban Giám hiệu nhà trường về việc chào cờ đầu tháng đối với học sinh, sinh viên.

     Ngày 07 tháng 5 năm 2018, nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018 đối với học sinh, sinh viên.

            - Thời gian: Từ 7h00 đến 9h00.

            - Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa

          - Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm, các đồng chí GVCN, GV bộ môn và toàn thể học sinh, sinh viên K49, K50 và K51.

          Đề nghị các đồng chí đại biểu sắp xếp thời gian đến dự đúng giờ.

            *Ghi chú:

                   - Các đồng chí GVCN thông báo tới HSSV của lớp mình có mặt đầy đủ, đúng giờ;

                   - Các lớp học buổi sáng ngày 07/05/2018 được nghỉ 03 tiết đầu.