Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  07/5

7h00

Sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

BGH, Trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm, giảng viên và HSSV

Đ/c Đà

Hội trường

 

14h00

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

 

15h00

Họp BCH Công đoàn trường

Các đồng chí trong BCH

Đ/c Chiến

 

Thứ 3  08/5

8h00

- Họp thi đua tháng 4/2018

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

- Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

Thứ 4  09/5

 

 

 

 

 

Thứ 5 10/5

 

 

 

 

 

Thứ 6 11/5

14h00

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Hùng

 //tuýeninh2018