THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH&CN
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ vào hợp đồng triển khai các đề tài NCKH&CN cấp trường, năm học 2017– 2018.

          1. Nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng triển khai đề tài nộp 05 bản báo cáo tổng kết, 05 bản thông tin kết quả nghiên cứu (đóng vào cuối của quyển báo cáo tổng kết) như trong Điều 16 của Qui định quản lý đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày  31/5/2018  đề Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các đề tài.

          2. Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu đề nghị các tổ chức, cá nhân được nghiệm thu đề tài nộp 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 02 bản thông tin kết quả nghiên cứu (đóng vào cuối của quyển báo cáo tổng kết), 01 đĩa CD (bản chính thức đã sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu) về  phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 15/6/2018 để lưu hồ sơ và làm Quyết định thưởng, công nhận kết quả nghiên cứu.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 03 Danh mục đề tài được duyệt triển khai thực hiện đúng Thông báo này. Các bản kết quả (nêu ở trên) gửi muộn sẽ không được làm Quyết định thưởng và công nhận.


Kế hoạch họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài cấp trường năm học 2017 - 2018//tuýeninh2018