THÔNG BÁO

Về việc đổi giờ làm việc mùa hè

 

    Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ Quy định về giờ làm việc mùa hè và mùa đông.

Căn cứ tình hình thực tế. Nhà trường thông báo về việc đổi giờ làm việc như sau:

Giờ làm việc mùa hè

     - Sáng từ 7h00 – 11h30’

     - Chiều từ 13h30’ – 17h00

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 04 năm 2013

Riêng khối đào tạo vẫn thực hiện như thời khóa biểu.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc đổi giờ làm việc như trên././/tuýeninh2018