TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Phòng Quản Trị Vật Tư                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                            THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

 

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 01 tháng 07 năm 2018; Sáng :Từ  05 giờ 00 phút đến 06 giờ 30 phút

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường

      Lưu Phòng Quản trị vật tư


                           Ngày 29 tháng 06 năm 2018

                              Phòng Quản Trị Vật Tư


                                                                                                                                      Phùng Văn Việt