Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  06/8

 

 

 

 

 

 

7h

Công tác Bộ Công thương

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hưng

Thứ 3  07/8

8h

Mở 2 gói thầu mua sắm thiết bị năm 2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

 

P. 203

 

10h

16h

Họp xét thi đua tháng 7

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 4 08/8

5h

Công tác tại Lào Cai

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h

Hội thảo định mức nghề trong Đào tạo
tại Cao đẳng công nghiệp Việt Đức

Đ/c Dũng, Bình, Phong, Huế, Thái, Sơn

 

Đ/c Hưng

8h

Họp Hội đồng
xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

16h

Họp Tổng kết dân quân tự vệ trường

Trung đội DQTV

Đ/c Đà

 

Thứ 5  09/8

 

 

 

 

 

Thứ 6  10/8

10h

Hội thảo về Hợp tác quốc tế

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

 

14h

Lao động Công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Hùng